Smits Letselschade

Gang van zaken bij de behandeling van uw letselschade

Algemeen

Smits Letselschade hanteert een volkomen doorzichtige schade behandeling. U heeft er recht op te weten wat er over en weer wordt geschreven en welk bewijsmateriaal wordt verzameld. Het is de gewoonte van Smits Letselschade dat de cliŽnten van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn.

CliŽnten ontvangen kopieŽn van alle inkomende en uitgaande correspondentie, ontvangen regelmatig (streven is eens per kwartaal) een aangevulde schadestaat. Regelingsvoorstellen worden vooraf besproken aan de hand van een concept brief/rapportage.

De behandeling van een letselschade valt ruwweg uiteen in vier fasen, die alle hun eigen kenmerken hebben:

Fase 1. Eerste oriŽntatie naar de letselgevolgen; opstellen eerste schadestaat

Bij letselschade is het van belang dat direct een aantal zaken op de rails worden gezet. Vanzelfsprekend stelt u zich onder medische behandeling/begeleiding zodra u merkt dat het ongeval uw gezondheid heeft aangetast. Van belang is ook dat zo snel mogelijk na een ongeval contact wordt gelegd met een belangenbehartiger. Verzekeraars hebben de neiging snel contact te leggen met slachtoffers. Daar is op zich niets op tegen, maar vaak stelt de behandelaar een regeling voor als u daar nog helemaal niet aan toe bent. De contacten met de verzekeraar kunnen het best van meet af aan via de belangenbehartiger lopen. U heeft er dan geen omkijken naar. Na een eerste gesprek kan een inventarisatie worden gemaakt van de problematiek, een begin worden gemaakt met het verzamelen van bewijs en het realiseren van het eerste voorschot op de schadevergoeding. Tenslotte is het op dit moment van belang na te gaan welke bewijsstukken aangeleverd moeten worden; dan wel verzameld moeten worden door uw belangenbehartiger.

Fase 2. Volgen genezingsproces van het letsel tot een stabiele gezondheidssituatie is ontstaan

Deze fase wordt bepaald door regelmatig overleg tussen en u en Smits Letselschade. Aan de hand van dit overleg - wat zowel telefonisch kan plaats vinden als in een huisbezoek - zal aan de verzekeraar verslag worden gedaan, de schadestaat aangevuld en aandacht besteed aan het verzamelen van eventueel aanvullend bewijsmateriaal. Ook wordt nagegaan of bij u de behoefte bestaat aan een aanvullend voorschot.

Fase 3. Vaststellen van de schade; opstellen definitieve schadestaat

Kortgezegd is het doel van deze fase het vaststellen van de definitieve schade c.q het opstellen van de definitieve vordering. Als het letsel helemaal hersteld is zal dit niet al te veel moeite kosten. Naast de reeds geleden schade, wordt vastgesteld binnen welke grenzen een reŽel smartengeld ligt. Die schadepost kan dan toegevoegd aan de schadestaat, waarna de claim naar de verzekeraar van de schadeveroorzaker kan worden gezonden.

Als het herstel niet volledig is zal een inschatting moeten worden gemaakt van de toekomstige schade. Vaak liggen de meningen van verzekeraars en slachtoffer ver uiteen. Het is dan nodig onafhankelijk deskundigen in te schakelen. Het begint meestal met een onderzoek door een onafhankelijk medicus. Buiten het feit dat dergelijke onderzoek tijdrovend is, verloopt het overleg over dergelijke onderzoeken vaak moeizaam. Vaak komt het voor dat veel tijd verloren gaat voordat het onderzoek kan worden aagevraagd. Het is een fase waarin het einde van het schaderegelingtraject in zicht lijkt zijn, maar gelijktijdig duidelijk wordt dat er nog de nodige stappen genomen moeten worden Vanzelfsprekend begeleidt Smits Letselschade u tijdens dit proces en wordt getracht de kortste weg te nemen zonder uiteraard het belang van de cliŽnt uit het oog te verliezen.

Fase 4. Onderhandelen over de schadevergoeding en afronding

Hier zult u geen actieve rol in kunnen spelen. Wel wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

ambulance

... ziekenvervoer valt meestal onder de zorgverzekering .....


-- Veel gestelde vragen: --


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl